Important Announcement Times of India and cancelled due to some administrative problem...Read More


Standing L to R: (first row): Mrs Champa B. Makawana, Mrs Meenakshi U. Kesarkar, Mrs Anita M. Mukherjee Mrs Akshata A. Malgaonkar, Mrs Kala Ajit Gorakshakar, Mrs Rashmi R. Ghavnalkar, Mrs Preeti P. Nair

Standing L to R (second row): Mr. Kishore Koli, Mr Waman K. Narkar, Mr Sunil A. Rasam, Mr. Ghanshyam Gangurde, Mr Uday P. Pawar, Mr. Ajay Gotpagar, Mr Rajesh K. Patil, Mr Dinesh D. Medhekar, Mr Suryakant N. Bhor, Mr Kiran P. Rajpurkar, Mr. Rajesh Jadhav, Mr. Girish Parab.